Vyznání víry Apoštolské církve


Věříme,

 • že Bible - Písmo svaté - je jediným, vdechnutým a neomylným autoritativním Slovem Božím,
 • že je jeden věčně existující trojjediný Bůh: Bůh Otec, Syn a Duch svatý,
 • že Bůh je věčný, všemohoucí Stvořitel nebe i země, celého vesmíru a veškerého života,
 • v Božství Ježíše Krista, jeho početí z Ducha svatého, narození z panny Marie, jeho bezhříšné lidství a dokonalý život, ve věčnou postačitelnost jeho smírčí a zástupné smrti na kříži, v jeho zmrtvýchvstání v těle, v jeho nanebevstoupení na pravici Otcovu a v jeho druhý příchod na zem v moci a slávě,
 • v Ducha svatého jako Boží osobu, který byl seslán na věřící v den Letnic, což bylo počátkem živé Kristovy církve na zemi, a že Duch svatý působí dodnes ve stejné moci.


Boží plán s člověkem

 • Člověk byl stvořen k obrazu Božímu. Sveden Satanovou lží zhřešil neposlušností, a ztratil tak obecenství s Bohem, čímž uvedl na celé lidstvo duchovní i tělesnou smrt.
 • Ježíš Kristus smířil svou obětí lidstvo s Bohem, a umožnil tak člověku návrat k původnímu stavu a k životu věčnému.
 • Osobní vírou v Ježíše Krista má každý člověk možnost stát se z Boží milosti opět Božím dítětem a dosáhnout života věčného.
 • Duch svatý usvědčuje i dnes svět z hříchu, zjevuje tajemství evangelia a zmocňuje Kristovu církev k plnění jejího poslání na zemi
 • Oběť Ježíše Krista pojí věřící v jednu rodinu Boží, církev Kristovu na zemi.
 • Církev Kristova bude přenesena do Boží slávy.
 • Zřízení tisíciletého království na zemi.
 • Poslední soud.
 • Spasení všech, kteří přijali dílo spasení v Kristu a vytrvají věrně až do konce. Takoví budou žít věčně v nebeské slávě.
 • Existuje věčná záhuba - ohnivé jezero - pro ty, kteří odmítli Krista jako Spasitele.


Člověk tedy potřebuje poznat a prožít:

 • svou hříšnost a ztracenost ve světle Slova Božího,
 • pokání, tj. změnu smýšlení, lítost nad hříchem, jehož se dopustil, i nenávist k němu,
 • obrácení se ve víře k Bohu, očištění krví Ježíše Krista a Boží ospravedlnění,
 • znovuzrození v Ježíši Kristu - přijetí Božího synovství,
 • křest ve vodě ponořením na základě osobní víry,
 • křest v Duchu svatém s biblickým znamením - mluvením novými jazyky,
 • naplňování Duchem svatým
  -  k nesení živého svědectví Ježíši Kristu,
  -  k tomu, aby dary Ducha svatého sloužily ke společnému budování církve Kristovy
     na zemi,
  -  k plnění velikého poslání církve Kristovy na zemi.

 
Církev Kristova v biblickém významu

 • Hlavou církve je Ježíš Kristus a tvoří ji znovuzrození lidé, kteří žijí pod autoritou Ježíše Krista a jsou spojeni Duchem svatým a Slovem Božím.
 • Byla založena v den Letnic vylitím Ducha svatého na učedlníky.
 • Boží vůlí je, aby věřící žili v posvěcení skrze krev Ježíše Krista, moc Ducha svatého a poslušnost Božího slova a v neustálém růstu ve víře a nesli ovoce života naplněného Duchem svatým.
 • Podílem věřících jsou dary Ducha svatého, které zmnocňují k životu a službě v moci Ducha svatého.
 • V odpověď na modlitbu víry Pán nadpřirozeně uzdravuje nemocné.
 • Církev Kristova je obecenství těla a krve Ježíše Krista, což je vyjádřeno slavením památky Večeře Páně podáváním chleba a vína. Přijímat Večeři Páně přísluší jen těm, kteří jsou očištěni a vykoupeni krví Kristovou, a tím připojeni k jeho církvi.
 • Ve vztahu k ostatním znovuzrozeným křesťanům jsou členové vázáni povinností respektovat zásadu ztotožnění se s viditelnou církví Kristovou.